Rola brokera w ubezpieczeniach jest nie do przecenienia. Nie ogranicza się ona tylko do pośrednictwa w zawarciu umowy ubezpieczenia, ale obejmuje również przeprowadzenie analizy ryzyka w firmie, doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem, szkolenia z obsługi polisy i wsparcie w likwidacji szkody.

Jakie funkcje pełni broker? W czym może pomóc przedsiębiorcy? Jakie powinien mieć cechy i doświadczenie? Broker jest niezależny od ubezpieczyciela, reprezentuje wyłącznie klienta, działa wyłącznie na zlecenie i w imieniu klienta. Usługi brokerskie są dla klienta bezpłatne.

Zadania brokera

  • zebrać dane firmy i przeanalizować ryzyko, wybrać ubezpieczycieli i złożyć im zapytania ofertowe, przeanalizować otrzymane oferty,
  • wynegocjować najkorzystniejsze warunki ubezpieczenia, zarekomendować firmie wybraną ofertę i po podjęciu decyzji przez klienta doprowadzić do zawarcia umowy ubezpieczenia,
  • po podpisaniu umowy przeszkolić pracowników klienta z obsługi umowy, wyjaśniać obowiązki i procedury,
  • w trakcie trwania umowy ubezpieczenia wspierać w obsłudze polisy, przypominać o ważnych terminach, renegocjować warunki umowy,
  • w razie braku płatności od kontrahenta wspierać klienta w zebraniu i opracowaniu dokumentacji, złożeniu odpowiednich dokumentów ubezpieczycielowi, nadzorować proces likwidacji szkody.

Broker powinien mieć doświadczenie w sprzedaży i obsłudze ubezpieczeń, powinien znać ofertę towarzystw ubezpieczeniowych oferujących polisy.

Dlaczego warto skorzystać z usług brokera?

Głównie dlatego, że jest to usługa dla Ciebie jako przedsiębiorcy bezpłatna. Wynagrodzenie brokerskie, tzw. kurtaż, jest wypłacany brokerowi przez ubezpieczyciela. Czy jeśli nie skorzystasz z brokera to Twoja składka ubezpieczeniowa będzie niższa o prowizję brokerską? Nie. Ustawodawca powołując do istnienia zawód brokera ubezpieczeniowego dążył do ustanowienia na rynku podmiotu, który zniwelowałby dysproporcje sił pomiędzy profesjonalnym zakładem ubezpieczeń a Ubezpieczonym, dla którego ubezpieczenia nie są podstawową formą działalności. W tym celu uregulowania ustawowe sformułowane zostały w sposób gwarantujący Ubezpieczonemu brak możliwości podwyższenia składki ubezpieczeniowej przez zakład ubezpieczeń w przypadku obsługi przez  brokera ubezpieczeniowego. Mimo, że to Ciebie, Twoje interesy reprezentuje broker przed ubezpieczycielem to ubezpieczyciel jest również beneficjentem tej współpracy. Przede wszystkim broker „przynosi” klienta ubezpieczycielowi. I zawsze, jeśli nie brokerowi, to komuś innemu musi wypłacić wynagrodzenie za doprowadzenie do zawarcia umowy ubezpieczenia – agentowi, czy własnemu handlowcowi. Koszt ten musi być uwzględniony w kalkulacji kosztu ubezpieczenia. Po drugie, profesjonalny, znający się na ubezpieczeniach należności broker wyręcza ubezpieczyciela w wielu czynnościach przygotowawczych do zawarcia umowy, obsługuje klienta w trakcie trwania polisy, pomaga w gromadzeniu i przygotowywaniu dokumentacji szkodowej, często wspiera w uporządkowaniu procedur zarządzania należnościami w przedsiębiorstwie. Przekłada się to na niższą szkodowość i na mniej okazji do konfliktów klienta z ubezpieczycielem. A to z kolei jest już całkiem wymiernie opłacalne dla ubezpieczyciela. Ponieważ działalność brokera ubezpieczeniowego niweluje dysproporcje rynkowe między zakładem ubezpieczeń a jego klientem, obsługa ryzyka przez brokera zwykle powoduje znaczne obniżenie składki ubezpieczeniowej. Jego znajomość rynku, produktów ubezpieczycieli, możliwych rozwiązań pozwala na wynegocjowanie korzystnych warunków i stawek. Ubezpieczenia należności są trudne, dlatego wybierając brokera do współpracy szukaj takiego, który się w tym rodzaju ubezpieczeń specjalizuje. Broker powinien znać ofertę ubezpieczeń kredytu kupieckiego i szczegółowe rozwiązania stosowanie przez ubezpieczycieli. Powinien znać się na zarządzaniu należnościami w przedsiębiorstwie. Dobrze byłoby gdyby znał dokumentację handlową, również tę stosowaną w eksporcie.

Jakie są szczegółowe zadania brokera?

Analiza ryzyka i opracowanie programu ubezpieczeniowego.

Rozpoczynając współpracę z przedsiębiorcą broker zbiera informacje dotyczące Twojej firmy, prowadzonej działalności, branży, wielkości obrotów, ilości i jakości kontrahentów, procedur zarządzania ryzykiem. Jeśli miałeś już umowę ubezpieczenia, analizuje i weryfikuje jej warunki.   Dzięki zdobytym informacjom i wiedzy broker jest w stanie rozpoznać potencjalne zagrożenia, zidentyfikować ryzyko oraz skalkulować rozmiary potencjalnych strat. Na podstawie zebranych danych, analizy potrzeb i oczekiwań wobec ochrony ubezpieczeniowej przygotowuje założenia programu ubezpieczeniowego, określa zakres ryzyk, przedmiot ubezpieczenia, oczekiwaną sumę ubezpieczenia, wysokości limitów. Program ubezpieczeniowy, określający optymalne warunki ochrony jest wypracowywany w toku rozmów i dyskusji, tak, żeby spełniał Twoje oczekiwania.   Broker wybiera ubezpieczycieli, do których będą składane zapytania ofertowe. Na tym etapie broker będzie prosił Cię o umocowanie (pełnomocnictwo), które upoważni go do występowania i składania w Twoim imieniu zapytań ofertowych w towarzystwach ubezpieczeniowych.

Opracowanie zapytania ofertowego

Program ubezpieczeniowy stanowi bazę zapytania ofertowego. Po uzgodnieniu listy ubezpieczycieli i harmonogramu prac broker opracowuje zapytania do poszczególnych ubezpieczycieli, a po otrzymaniu od nich ofert analizuje je i przedstawia Ci wnioski.

Negocjacje z ubezpieczycielami

Broker negocjuje warunki ochrony w oparciu o uzgodniony program ubezpieczeniowy i propozycje złożone przez ubezpieczycieli. Prowadzi korespondencję w celu uzgodnienia poszczególnych elementów ochrony – zakresu, warunków, klauzul dodatkowych, kosztów.

Wybór ubezpieczyciela

Wyniki negocjacji są przekazywane Tobie w postaci podsumowania ofert. Broker wskazuje warunki, które nie są zgodne z przyjętymi wcześniej założeniami. Przedstawia porównanie warunków finansowych i ogólne warunki ubezpieczenia (OWU).

Rekomendacja

Podsumowanie analizy ofert jest jednocześnie rekomendacją oferty, która najlepiej spełnia warunki uzgodnionego programu ubezpieczeniowego, w opinii brokera najlepiej odpowiada na potrzeby Twojej firmy i jest dla Ciebie najkorzystniejsza również pod względem finansowym. Broker ma również obowiązek wyjaśnić na czym oparł swoją rekomendację. Wybór ubezpieczyciela, z którym zostanie podpisana umowa, zależy tylko i wyłącznie od Ciebie.

Zawarcie umowy ubezpieczenia

  Po dokonaniu przez Ciebie wyboru ubezpieczyciela, broker doprowadza do zawarcia umowy ubezpieczenia. Czyli dostarcza i przekazuje dokumentację między stronami umowy.

Wdrożenie programu oraz czynności administracyjne

  Po zawarciu umowy ubezpieczenia rolą brokera jest wyjaśnienie osobom, które w imieniu Twojej firmy będą obsługiwać polisę obowiązków i procedur postępowania wobec ubezpieczyciela. Przeprowadza szkolenia, wspomaga proces tworzenia procedur w firmie, udziela wyjaśnień.   W trakcie trwania umowy sytuacja Twojej firmy może ulegać zmianie, co może mieć wpływ na ochronę ubezpieczeniową i powinno mieć odzwierciedlenie w umowie ubezpieczenia. Broker, na podstawie uzyskanych od Ciebie informacji,  czuwa nad adekwatnością ochrony do zmienionej sytuacji firmy, renegocjuje warunki ochrony, dba o Twoje finanse.   Broker udziela Ci też wsparcia w bieżącej obsłudze polisy, w terminowym wypełnianiu obowiązków, w dostarczaniu ubezpieczycielowi odpowiednich dokumentów.

Nadzorowanie procesu likwidacji szkód

  Broker uczestniczy w procesie likwidacji szkód informując o przysługujących Ci prawach i obowiązkach, dokonując zgłoszeń szkód w Twoim imieniu,   kompletując dokumentację, monitorując postępy pracy ubezpieczyciela w procesie likwidacji szkody, biorąc udział w rozmowach i wyjaśnieniach z ubezpieczycielem, współpracując z prawnikami. Broker reprezentuje Twoją firmę w dochodzeniu wypłaty odszkodowania.

Pamiętaj!

 Broker jest zawsze po Twojej stronie. Korzystaj z jego wiedzy i doświadczenia.